fbpx

ETF-i abc: teenitud tulu maksustamine

dividendinvestor.ee ETFide maksustamine coverÜks enim küsimusi tekitav valdkond investeerimisel on teenitud tulu maksustamine. Ei ole vahet kas tegu on ühisrahastusportaalides välja antud laenude, aktsiainvesteeringute või börsil kaubeldavatesse fondidesse tehtud rahapaigutustega, nüansse on teenitud tulu maksustamisel palju ning teema on üpris komplitseeritud. Võtan alljärgnevaga ette börsil kaubeldavate fondide ehk ETF-ide maksustamise hingeelu.

Alustuseks olgu kohe öeldud, et alljärgnevat ei tohi tõlgendada kui maksualast nõustamist või soovitust. Jagan siinkohal oma teadmisi ja vahetuid kogemusi. Iga investori olukord/kaasus võib olla erinev, mistõttu tuleb vajadusel uurida seadusepügalaid ise ja ise ka Maksuametilt oma olukorra kohta tõlgendust küsida.

Maksuobjekt #1 – hinnatõusult teenitud tulu

Tulumaksukohustus tekib ETF-idesse investeerimisel, nii nagu ka paljude teiste finantsvarade puhul, kahel juhul. Esiteks kuulub tulumaksuga maksustamisele vara võõrandamisest saadud tulu. Ehk siis olles ostnud ETF-i hinnaga 10 eurot ja müünud hinnaga 12 eurot, on investor iga omatava ETF-i osaku kohta teeninud tulu 2 eurot. Investeerimisfondide puhul tuleb tähele panna, et nii osakute võõrandamine (ETF-i müümine) kui ka osakute tagasivõtmine fondivalitseja poolt (näiteks fondivalitseja või fondi likvideerimisel) on mõlemad tulumaksuseaduse raames käsitletavad võrdsetena – millal iganes on võõrandamise/tagasivõtmise hind kõrgem kui soetusväärtus, tekib investoril tulumaksu kohustus. Eraisikul on võimalik tulumaksukohustust edasi lükata kasutades oma investeeringute tegemisel investeerimiskonto süsteemi. Veidi olen sellest varem kirjutanud siin.

Üldiselt on väärtpaberite, kaasa arvatud ETF-ide, võõrandamisel saadud tulu maksustamine suhteliselt üheseltmõistetav – millal iganes on investor lõiganud kasu hinnatõusult ehk kogenud kapitalikasvu, tekib selle kasumi realiseerides ka tulumaksu kohustus.

Maksuobjekt #2 – investeerimisfondide väljamaksetelt teenitud tulu

Teine kord tekib maksustatav tulu siis kui väärtpaber maksab välja omanikutulu või intressi. Investeerimisfondide kontekstis, mida ETF-id ju sisuliselt on, defineeritakse sellist rahalist väljamakset kui tulu jaotamist ilma fondiosakuid tagasi võtmata. Seega kui enne ETF-ilt tulu saamist oli investoril 100 osakut ja pärast rahakannet on alles jätkuvalt 100 osakut, siis on tegu tulumaksuseaduse mõttes investeerimisfondi väljamaksega.

Huvitav on see, et Eesti tulumaksuseaduse mõistes on sellise rahakande nimi intressitulu. Ja seda vaatamata asjaolule, et tegu on näiteks aktsiatesse investeeriva ETF-iga, mis on saanud eri aktsiatelt dividenditulu ja maksab need dividendid nüüd lihtsalt ETF-i investorile edasi. Seega juriidiliselt näpuga järge ajades sai ETF dividenditulu, kuid investorile maksab Eesti maksusüsteemi käsitluse kohaselt selle tulu välja mitte dividenditulu, vaid intressituluna.

Tulu maksustamise kolm tasandit

dividendinvestor.ee ETFide maksustamise 3 tasanditNüüd saabub hetk, mil asjad lähevad ETF-ide puhul keeruliseks. Paljuski seetõttu, et ETF-id on registreeritud eri jurisdiktsioonides, investeerivad välismaistesse väärtpaberitesse kui mitte-residendid ja ETF-i enda investorid asuvad samuti erinevates seadusruumides. Aga pole hullu. Harutame kõik niidiotsad samm-sammult lahti.

ETF-ide puhul toimub jooksva tulu (nimetagem hetkel nõnda nii dividendi- kui intressitulu) maksustamine kolmel tasandil – fondi koosseisu kuuluvate väärtpaberite (ehk instrumendi), fondi enda ja investori tasandil.

Maksustamine väärtpaberi tasandil

Võtame lihtsuse huvides vaatluse alla kohe ka ühe näite. Oletame, et Eesti füüsilisest isikust investor on raha paigutanud Euroopa 600 suurima ettevõtte aktsiahindu järgivasse iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF-i (kauplemissümbol EXSA). EXSA investeerib oma varad Euroopa suurimatesse ettevõtetesse, mis asuvad eri riikides. EXSA koosseisus on nii Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia kui ka Soome, Taani ja Belgia börsidel noteeritud aktsiaid. Igas eelnimetatud riigis kehtib oma seadusandlus ja erinevad maksumäärad mitte-residendist investorile (EXSA on registreeritud Saksamaale). See tähendab seda, et kui EXSA koosseisu kuuluv Prantsuse energiagigant Total S.A. maksab dividende, siis Prantsusmaa maksuamet peab dividende EXSA poole teele saates juba kohe 30% tulumaksu kinni. Suurbritannias registreeritud GlaxoSmithKline’i dividendimaksest peab sealne maksuamet kohe kinni 10% ja Hollandis registreeritud tarbekaupadegigandi Unilever’i dividendimaksest võtab 15% maksu maha Hollandi maksuamet. Seega EXSA kontole jõuavad juba netodividendid ehk väljamaksed, millest on tulumaks ettevõtte sihtriigis juba kinni peetud. Sellisel viisil kinni peetud tulumaksu nimetatakse ETF-ide kontekstis maksustamiseks väärtpaberi tasandil.

Nagu eelnevast näitest näha, siis on rakenduvad maksumäärad üpris erinevad. Sageli on ETF-i fondivalitsejad kasutanud ka võimalust ja taodelnud madalamat rakenduvat maksumäära. Selleks peab ETF olema registreeritud vastavas juriidilises vormis (corporate vehicle) ja vastavas jurisdiktsioonis (eelkõige Iirimaal). Näiteks USA aktsiatesse raha paigutavale mitte-residendist investorile rakendub vaikimisi 30% dividenditulu maksumäär. Täites Eesti eraisikuna W-8BEN maksuvormi, saab maksumäära alandada 15% peale. Sarnane maksumäära langetamine on võimalik ka Iirimaal registreeritud ETF-idel. Samas Saksamaal ja Luksemburgis (transparent vehicle vormis) registreeritud ETF-idel selline võimalus puudub ja kõik nendesse ETF-idesse USA-st saabuvad dividendimaksed maksustatakse USA-s 30% tulumaksuga.

Eelnevast on tähtis meelde jätta kaks asja. Esiteks on kõigilt Euroopas registreeritud ETF-idesse jõudnud dividendimaksetelt tulumaks juba kinni peetud. Teiseks, kindlas juriidilises vormis ja seadusandlikus ruumis registreeritud ETF-id saavad ligipääsu kõikvõimalikele soodsamat maksumäära võimaldavatele riikidevahelistele kokkulepetele, mis võimaldab minimaalselt viia maksumäära samale tasemele kui eraisikuna investeerides (näiteks USA aktsiate puhul) või paremal juhul isegi madalamale (näiteks Prantsusmaa aktsiate puhul). Kuna Iirimaa seadusandlus on kujundatud finantssektorisõbralikuks, tasub võimaluse korral eelistada Iirimaal registreeritud ETF-e (domicile = Ireland). Eelnev puudutas siis Euroopas registreeritud ETF-e.

Naastes näites kasutatud EXSA juurde, siis see ETF on registreeritud Saksamaal ja selle juriidiliseks vormiks on Kapitalverwaltungsgesellschaft (KAG), mis kuulub niinimetatud transparent vehicle kategooriasse ja riikidevahelistele maksukokkulepetele ligipääsu ei oma. Kuna EXSA investeerib Euroopa ettevõtete aktsiatesse, siis siinkohal kahju suur ei ole ja rakenduvad maksumäärad on võrdsed eraisikust investorile rakenduvate määradega.

Maksustamine fondi tasandil

Pärast oma tehtud investeeringutelt dividenditulu saamist maksab näitena vaadeldav EXSA selle tulu edasi ETF-i investoritele. Ideaalis sellelt väljamakselt enam tulumaksu kinni ei peeta ehk fondi poolt Eesti investorile tehtavatele väljamaksetele rakendub 0% maksumäär. See kehtib näiteks Iirimaal registreeritud ETF-ide puhul. Saksamaal registreeritud ETF-id võivad sellelt makselt kinni pidada veel omakorda kuni 26,375% tulumaksu. Tavaliselt nõnda kõrge maksumäär siiski ei rakendu ja isiklikule kogemusele baseerudes saan öelda, et Saksamaal registreeritud ja Euroopa aktsiatesse investeerivate ETF-ide puhul jääb reaalselt rakenduv maksumäär enamasti vahemikku 0-10%.

USA-s registreeritud ETF-id peavad fondi tasandil kinni maksimaalselt 30% tulumaksu, W-8BEN maksuvormi täitnud Eesti investoritele rakendub 15% maksumäär. USA ETF-ide puhul on oluline märkida, et USA aktsiatesse investeerivad ja USA-s registreeritud ETF-id evivad 0% maksumäära väärtpaberi tasandil ja vastavalt kas 15% või 30% maksumäära fondi tasandil. Seega topeltmaksustamist sellisel juhul ei toimu. USA ettevõtete poolt ETF-i makstud dividendid jõuavad sinna 100% ulatuses ja tulumaksu peab kinni alles ETF kui teeb investoritele väljamakse.

Maksustamine investori tasandil

Viimaseks tulumaksu rakendumise objektiks on investori tasand. Siin sirutab käe Eesti investori taskusse Eesti Maksuamet. Üldpõhimõte on lihtne – juhul kui välismaal on tulumaks juba kinni peetud, siis Eesti Maksuamet tulumaksu ei võta, kui välismaal maksu kinni ei ole peetud, kuulub väljamaksena saadud tulu maksustamisele Eestis siin hetkel kehtiva maksumäära alusel.

See on nüüd see tasand, kus asjad muutuvad komplitseerituks ja kaugeltki mitte enam üheseltmõistetavaks. Naastes taas näitena kasutatud Saksamaal KAG vormis registreeritud EXSA juurde saab öelda, et kuna üldiselt rakendub fondi tasandil mingi nullist erinev maksumäär, siis Eesti Maksuamet enam sellelt väljamakselt tulumaksu kinni pidada ei soovi. Meenutame korraks, et EXSA puhul pidi tulumaksu tasuma väärtpaberi tasandil pluss fondi tasandil ehk reaalselt on tegelikult juba tegu topeltmaksustamisega.

Ka USA-s registreeritud ETF-idega on lugu lihtne. Kui USA-s registreeritud ETF investeerib USA aktsiatesse, siis väärtpaberi tasandil maksukohustust ei rakendu, fondi tasandil peab ETF kinni 15% (halvimal juhul 30%) ja seda viimast nähes Eesti Maksuamet investori tasandil maksu ei küsi.

Keeruliseks läheb lugu Iirimaal registreeritud ETF-idega. Meenutame, et väärtpaberi tasandil rakendub Iirimaal registreeritud ETF-ile iga aktsiainvesteeringu asukohamaa maksumäär (või riikidevahelise lepingu olemasolu korral veidi soodsam maksumäär) ja fondi tasandil on maksumäär 0% ehk Iirimaa ei maksusta ETF-i väljamakseid. Mida teeb nüüd Eesti Maksuamet? Siinne Maksuamet näeb, et Iirimaal registreeritud ETF-i poolt tehtud väljamakselt ei ole tulumaksu Iirimaal kinni peetud ja soovib nüüd seda tulu Eestis maksustada. Unustades, et väärtpaberi tasandil on kõik maksud juba tasutud.

Olen sel teemal Maksuametiga suheldnud ja saanud vastuseks, et juhul kui investor soovib investeerimiskonto süsteemis kajastada Iirimaal registreeritud ETF-ide väljamaksed (dividendid) investeerimiskonto sissemaksetena, peab investoril olema ette näidata usaldusväärne tõend dividenditulu maksustamisest ETF-i sees (väärtpaberi tasandil). Teisisõnu topeltmaksustamise vältimiseks on tarvis kirjalikku tõendit vastava ETF-i fondivalitsejalt. Milline see tõend olema peab, mis seal täpselt kirjas peab olema ja mis kujul see peab olema esitatud, see on mulle seni jäänud ebaselgeks.

Eesti eraisikust investori jaoks on siin kaks lahendust. Minna kergema vastupanu teed ja deklareerida kogu Iirimaal registreeritud ETF-idelt saadud tulu (dividendimaksed või Eesti tulumaksuseaduse mõistes intressitulu) kui Eestis maksustamisele kuuluv tulu. Investeerimiskonto süsteemi kasutades ei tohi siis neid tulusid arvestada kui investeerimiskonto sissemakseid. Seega kohest kahju (makstud tulumaksu) nagu ei teki. Pikaajaliselt tuleb tulumaksu nendelt ETF-i väljamaksetelet siiski tasuda. Investeerimiskonto süsteemi mitte kasutav investor peab selle tulu deklareerima kui välismaalt saadud ja seal maksustamata tulu ning tasuma kehtiva maksumäära alusel tulumaksu Eestis.

Teine variant on hankida usaldusväärne tõend või kinnituskiri vastava Iirimaal registreeritud ETF-i fondivalitsejalt, et tulumaks on juba kord ETF-i poolt tehtavalt väljamakselt siiski kinni peetud. Siis see tulu Eestis maksustamisele ei kuulu ja investeerimiskonto süsteemi kasutav investor võib selle deklareerida kui sissemakse investeerimiskontole. Investeerimiskonto süsteemi mitte kasutav investor saab selle tulu aga deklareerida kui välismaal juba maksustatud tulu.

Kokkuvõtteks

Kõige maksuefektiivsem viis ETF-e kasutades investeerida on kasutada selleks Iirimaal registreeritud ETF-e. Vähemalt teoreetiliselt. Praktikas esitab Maksuamet siinkohal investorile üpris olulise väljakutse – hankida juba kord väärtpaberi tasandil kinni peetud tulumaksu tõendav kinnitus. Mugavust armastav investor võib siiski Iirimaal registreeritud ETF-e kasutada, kuid meelerahu huvides kogu saadud tulu deklareerida kui Eestis maksustatava tulu.

Veidi maksuefektiivsem viis (samas mitte kuigi kuluefektiivne, sest lisandub valuuta konverteerimise kulu) mugavust armastavale investorile on kasutada USA-s registreeritud ETF-e. Sellisel juhul peetakse väljamaksetelt kohe kinni 15% tulumaksu, Eestis väljamakse enam maksustamisele ei kuulu ja investeerimiskonto süsteemi kasutav investor võib selle tulu arvesse võtta kui sissemakse investeerimiskontole.

 

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Aitäh väga huvitava ja informatiivse ülevaate eest! (Loodetavasti annate oma blogis kindlasti teada, kui Teil peaks kunagi õnnestuma saada Iirimaa fondivalitsejalt meie maksuametile sobiv tõend.)

 2. Talis says

  Väga hea posititus. Ühe mõttena lisaks siia juurde veel, et kui õige aeg on käes, siis võiks teha ka kokkuvõtte, kuidas kogu sellest infost lähtuvalt peaks olema tuludeklaratsioon täidetud.

 3. Irene says

  Kas on ka kogemusi ETF’i osakute müügist saadud tulu kohta? Kas osakute müügist saadud tulu kuulub maksustamisele investori koduriigis või ETF’i registreerinud riigis? Või osaliselt ühes ja osaliselt teises a la Ameerika ETFi osakute müügitulust 15% USAs ja Eestis siis 20% – 15% = 5 % ?

  • Dividend Investor says

   ETF-i müügist saadud tulu kuulub Eesti investori puhul maksustamisele Eestis.

 4. Kas on kogemusi ETFi või investeerimisfondide osakute müügitulu tulumaksustamisega? Millises riigis need dividendiinvestori meelest maksustatakse: kas investori elukoha riigis või ETFi/investeerimisfonde registreerunud riigis? Või osaliselt mõlemas?
  Minul isiklikult on tekkinud Soome maksuametiga probleem – tegin Eestisse tuludeklari Soomes registreeritud investeerimisfondi osakute müügist saadud müügitulust ja maksin maksud ära, aga Soome Maksuamet tuli ka maksu küsima. Praegu vaidlustan Soome Maksuameti nõuet ja ei tea veel, millega lõppeb.

  • Dividend Investor says

   Üldiselt kuulub osakute müügist teenitud tulu maksustamisele investori koduriigis. Alati võib olla erijuhtumeid, kahjuks ei oma ma juriidilist haridust/kogemust ja ei ole ka maksuekspert.

 5. Raiko says

  Tere,

  Väga informatiivne ja kasulik postitus.

  Tundub, et kombinatsioon USA ETF investeerib mujale kui USA aktsiatesse (nt. Euroopa või muu maailma) jäi blogis katmata. Kas sellisel juhul toimub maksustamine nii väärtpaberi kui ka fondi tasemel?

  Jättes Iirimaal registreeritud ETF-id välja, tekib selle postitusega seoses terviklikult paratamatult mõte, et kuna topeltmaksustamisele kuuluvaid kombinatsioone on palju (Euroopa ETF investeerib Euroopa ja/või USA ja/või Global väärpaberitesse; USA ETF investeerib Euroopa ja/või Global väärtpaberitesse), siis didvidendiaktsiatesse investeerivad ETF-id kipuvad ebaatraktiivseks muutuma. Ei jää ju ETF-i prospektis näidatud divident yieldist midagi järgi, kui topektmaksustamine maha võtta. Või kuvavad ETF-id oma lehekülgedel neto “yieldi”?

  Tervitades
  Raiko

  • Dividend Investor says

   Kombinatsioone on tõesti palju. Üldjuhul topeltmaksustamist ei toimu, vastavad riikidevahelised maksukokkulepped tagavad selle. Tõsi, on teatud erandeid.

   Valdavalt otsivad ETF-ide haldurid alatasa kõige maksuefektiivsemaid vorme ja viise ning üldiselt liigub see sektor alati selles suunas, mis on hetkel kõige efektiivsem. Lisaks võib suhteliselt kindlalt väita, et läbi ETF-i dividende maksvatesse väärtpaberitesse investeerimisel rakendub Eesti residendist investorile halvimal juhul sama maksumäär kui paigutades raha ise otse aktsiatesse, teatud puhkudel pääseb siis madalama maksumääraga.

   ETF-ide poolt raporteeritav dividendimäär on mõnedel neto, teistel jälle bruto.

 6. Kas oskad palun vastata järgmistele küsimustele?

  Eesti ettevõtte ostab Iirimaal registreeritud ETF-i (nt ZPRG):
  Euroopa ettevõtete puhul maksustatakse väärtpaberi tasemel dividendid sõltuvalt vastava ettevõtte riigist, kuidas aga USA ettevõtete puhul maksustamine käib?
  Fondi tasemel on tulumaks 0%
  + Investori tasemel eraisikule ettevõttest välja makstes 20%

  Kui osta samamoodi Eesti ettevõtte alt USAs registreeritud ETF-i (nt VTI):
  Väärtpaberi tasemel USA aktsiatelt 0%, kui palju aga Euroopa ja muudelt aktsiatelt?
  Kas fondi tasemel on tulumaks ettevõttele 15% või 30%?
  + Investori tasemel eraisikule ettevõttest välja makstes 20%

  Mulle tundub, et kokkuvõtvalt Eesti ettevõttena on dividende silmas pidades ZPRG-d osta VTI asemel 15-30% (tulumaks fondi tasemel) maksuefektiivsem või jääb mul midagi kahe silma vahele?

 7. Sain teada, et VTI näite puhul kehtib Eesti ettevõttele fondi tasemel samamoodi 15% tulumaks kui ettevõttel on W-8BEN täidetud.

  Ilmselt kehtib ZPRG näite puhul väärtpaberi tasemel Iirimaa ETF-ile USA ettevõttetelt saadavatele dividendidele samamoodi 15% tulumaks.

  Siiski tundub just tulumaksu silmas pidades maksuefektiivsem investeerida Iirimaa global ETF-i võrreldes USA-s registreeritud global ETF-iga, kuhu laekuvad väljamaksed ka väljapoolt USA-d (kuigi vahet vähendab fakt, et USA ETF-ile USA ettevõtetelt laekuv tulumaks on 0%).

  • Dividend Investor says

   Aitäh kommentaari eest! Mul puudub nõnda detailne ja täielikult kõiki esineda võivaid kombinatsioone kattev info, et avalikult siinkohal üldistusi/kokkuvõtteid teha ja nii-öelda soovitusi jagada. Nõnda palju nagu on selge ja üheseltmõistetav, on kenasti blogipostitusse kirja pandud.

 8. Veiko says

  Käes on tulude deklareerimise hooaeg. Kas on plaanis teha ülevaade või anda näpunäiteid, kuidas antud postituse valguses deklaratsiooni täita? Lisaks oleks hea teada, kui palju lihtsam või keerulisem on deklareerimine Lynx keskkonna kaudu investeerides ja kuidas sealt vajaliku info kontsentreeritult kätte saada.

  Aitäh.

 9. Lauri says

  Kas ma saan millestki valesti aru, aga kui pole isegi kindel, mis paberit Iirimaa fondivalitsejalt taodelda või kas seda nendelt üldse on võimalik kätte saada ning kas Eesti Maksuamet seda ka tunnistab, siis ei pruugi see ju küll kõige maksueffektiivsem viis olla?

  • Dividend Investor says

   Mina olen võtnud need kinnitused nii-öelda vabas vormis e-kirjana. Mingit garantiid ei oska siinkohal anda, et sellest Maksuametile piisab.

   Juhul kui ei ole soovi/võimalust ise Maksuametiga sel teemal suhelda ja korjata tõendeid fondivalitsejatelt, siis näpuga seaduses järge ajades ning Maksuameti tõlgendust kasutades ei ole tõesti tegu maksuefektiivse viisiga ETF-idesse investeerida.

 10. Tere, Märten!

  Edukat uut aastat ja tänud väga asjaliku blogi eest, mõned postitused (kaasa arvatud seesama) on saanud korduvaks tagasipöördumise kohaks ja loen neid ikka-jälle värske pilguga.

  Küsimust, mis pikemalt peas keerelnud ja millele vastust ei ole leidnud: Kas capitalising ETF ehk siis dividenditulu reinvesteeriv ETF on maksumõistes efektiivsem st. kas dividendid reinvesteeritakse maksueelselt samadesse aktsiatesse tagasi? Näiteks kas minu jaoks on pikaajaliselt (10+a) vahet praegu investeerimiskontos hoitav db-x trackeri s&p500 (capitalising, Domicile:LUX) versus näiteks iSharesi sama indeksit jälgiv (distributing, Domicile:Ireland) ETF?

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et oled leidnud kasulikku lugemist.

   Kahjuks ühest vastust ei ole. On üpris spetsiifilisi olukordi, mil reinvesteerivad ETF-id on sinu poolt kirjeldatud valguses (vähemalt teoreetiliselt) maksuefektiivsemad kui dividende välja maksvad ETF-id. Samas kui võtta aluseks tegelikkus ja valdava enamuse väikeinvestorite huvi (laiapõhjalisi globaalseid aktsiaindekseid järgivad ETF-id), siis ei saa väita, et reinvesteerivate ETF-ide puhul eksisteeriks maksueelis dividende välja maksvate ETF-ide ees.

 11. havoc says

  Tere,
  küsin siin üle, kas on õnnestunud kuskilt Iirima ETF-st artiklis mainitud tõendit saada?

  • Dividend Investor says

   Minul on endal kõik vajalikud kinnitused õnnestunud mõni aasta tagasi kätte saada. Kirjutada võib neile täitsa tavalisel üldinfo e-maili aadressil, mis on leitav iga fondivalitseja kodulehelt.

   • havoc says

    Tere,
    Kas see tõend peab olema nö öelda isiklik?
    Mismoodi selle tõendi võiks inglise keeles nimetada, et fondivalitsaja aru saaks, mida meie maksuamet vajab?

   • Dividend Investor says

    Jah, see tõend peab olema isiklik.

    Märksõnadeks on “confirmation of withholding tax on an investment level”.

  • Tere
   Kas tõendi võib küsida ka juba enne ETF-i ostmist?
   Havoc, kas sul õnnestus tõend saada?

   Tervitades

 12. Martin says

  Tere,

  proovin esimest korda deklareerida EXSA ‘t.
  LHV on pannud selle “Maksuraportis” lahtrisse “8.1 Dividendid ja intressid – välismaalt saadud tulu”. Ja kui isegi erinevatel tasanditel on sellelt tulumaks juba kinni peetud, siis need numbrid “Kinnipeetud tulumaksu real” ei kajastu. Ju siis on põhjust.

  Mulle on jäänud (vahest vale) mulje, et kõnealune ETF on olnud (ja vahest on ka praegu) teie portfellis esindatud. Kas oskate aidata, kuidas olete deklaratsioonis EXSA ‘lt kinni peetud maksude küsimuse lahendanud? Just see koht mis puudutab deklaratsioonis “Kinnipeetud või tasutud tulumaks” lahtrit.

  • Dividend Investor says

   Ma ise EXSA-t ei oma, sest tegu on päris ebasoodsa juriidlise struktuuriga ETFiga. See, kas ja kuidas EXSA dividendimakseid deklareerida sõltub sellest, kas omad seda investeerimiskonto süsteemis või mitte. Kui jah, siis kajastuvad need maksed hoopis investeerimiskonto tehingutes (tuludeklaratsiooni osa 6.5 osa 2), kui ei, siis tuleb mängu deklaratsiooni osa 8. Välisriigist saadud tulu, mis enam Eestis maksustamisele ei kuulu, kuulub deklareerimisele osas 8.8. Teisisõnu juhul kui dividendimaksetelt on tulumaks juba välisriigis kinni peetud, siis need laekumised tuleb sisestada osas 8.8. Juhul kui kinni peetud tulumaksu summasid teada ei ole, siis põhimõtteliselt ei ole tavasüsteemis tõesti muud pääseteed kui kajastada need dividendid osas 8.1 ja tasuda tulumaksu veel ka Eestis.

 13. Sain MTA-lt vastuse, et väärtpaberi tasandil maksustamist on võimalik arvesse võtta vaid siis kui ETF-il on vähemalt 10% osalus dividendi maksvas äriühingus. Kui fondi osalus on väiksem kui 10%, siis ei ole investoril võimalik oma isikliku tulu maksustamisel väärtpaberi tasandil maksustamist arvesse võtta. Ehk siis Iirimaa regatud ETF-i puhul tuleks dividenditulu deklareerida ikkagi real 8.1 ja maksta tm-i. Mulle mingit tõendi võimalust (et väärtpaberi tasandil on tm-i arvestatud) ei pakutud. Kas keegi on teistsuguseid vastuseid MTA-st või mujalt viimasel ajal saanud?

 14. Janar says

  Tere, Märten!

  Kirjutasid kunagi kusagil umbes nii (andestust, kui detailides mööda panen, mälu pole enam see, mis nooruses :-)), et Saksamaal registreeritud ETF-ide puhul peetakse dividendiväljamaksetelt investoritele kinni tulumaksu (vist oli) määraga 5-30%. Kas Sul on vahepeal vastavat teadmist-kogemust juurde tulnud ja kas need saksa ETF-ide suht kõikuvad numbrid on äkki kuhugile keskpõrandale kokku jooksnud?

  Erinevate dividendi-ETF-ide ja strateegiate otsinguil ja kaalumisel on mulle mh silma jäänud WisdomTree Euroopa, USA ja arenevate turgude väikeettevõtete dividendi-ETF-id. Paraku kaubeldakse Xetral, kus enda ETF-idega eurodes toimetan, nende just Saksamaal (mitte Iirimaal) registreeritud versioonidega. Kuigi iseenesest saaks nende ETF-ide iiri-versioonid euroda eest kätte ka Itaalia börsilt ja muus vääringus Inglismaalt või Šveitsist, eelistaks ka edasi ainult Xetrat ja ainult euro-versioone (püüan oma väärtpaberinduse võimalikult lihtsa hoida).

  Olen küll mõelnud millalgi omal nahal ära proovida, mis siis mõnelt de-registrinumbriga instrumendilt dividende saades saama hakkab, aga, krt, see pole Swedi “välispaberite” tehingutasusid arvestades sugugi odav proovimine. Pärast võetaksegi dividendidelt 30% tulumaksu maha, mis mulle kohe üldse ei meeldi, ning nii tuleks müügilt veel teine kole tehingutasu otsa. Äkki oskad arvata, mis minuga siis juhtub? 🙂 Ja tead Sa äkki, mis point oli üldse WisdomTreel sama ETF nii iiri kui saksa versioonis välja anda?

  • Dividend Investor says

   Esmalt, maksustamise põhimõtted sõltuvad mitte kauplemise börsist, vaid nagu ka ise mainisid registreerimise riigist (domicile). Teisisõnu ka Iirimaal registreeritud ETF võib kaubelda Saksa Xetra börsil.

   Ma väga selle üle ei muretseks ega pead ei murraks, et soetada kõiki ETFe ühelt ja samalt börsilt. See ei ole oluline. Pigem kujuneb börsi valik läbi selle, milline fondi versioon kusagil parasjagu noteeritud on. Ehk siis vali pigem selles riigis registreeritud versioon, mis on meelepärane ja eurodes kauplev versioon ning vaata siis, millisel börsil seda soetada saab.

   Saksamaal registreeritud ja DE algusega ISIN koodiga ETFide osas on mul vahetu kogemus pigem aastate tagant fondijuhina, veidi olen viimastel aastatel kuulnud ka infot inimestelt, kes mu juures koolitustel on käinud – valdavalt on jäänud see rakendunud tulumaksu määr vahemikku 0-10%. Ehk siis mõnelt kvartali makselt ei ole üldse tulumaksu kinni peetud, mõnelt teiselt on siis kuni 10%. See info on siis piiratud valimi pealt.

   Samas soovitan lugeda ka eelmist kommentaari Rivo poolt. Tema sai Maksuametist sellist infot, mis mõnes mõttes ja teatud puhkudel (investeerimiskonto süsteemi mitte kasutades) muudab Saksamaal registreeritud ETFid isegi eelistatumaks kui Iirimaal registreeritud fondid.

 15. Janar says

  Aitäh vastuse eest!

  Ühelt ja samalt välisbörsilt soetamise mõte on seni olnud selles, et 1) vähemalt Swedi kaudu investeerides tähendab iga eri riigi börs eraldi (miinimum)hooldustasu, millele vahepeal lisandus ka eraldi käibemaks (kulu on väike, aga ikkagi kulu), 2) see tähendab (tähendas) ühtlasi investeerimiskonto raportis tervelt 12-24 kirjet rohkem, oeh 🙂 ning 3) olen Xetra ETF-ivalikuga siiamaani enamvähem rahul olnud. Aga saan täitsa aru, et osaliselt pseudoprobleemid ja pole mõtet enda investeerimisvõimalusi sel viisil piirata. Ja kuna suuremate summade puhul asenduvad Swedis miinimum-hooldustasud nagunii protsendipõhisega lähenemisega, ei ole siin aja möödudes enam ka kokkuhoiukohta.

  • Dividend Investor says

   See riigi-/börsipõhise haldustasu miinimumi arvesse võtmine ja seeläbi kulude minimeerimine on igati mõistlik lähenemine, eriti alustades.

 16. Tere, Märten!

  Kui õieti aru siis kui kõikide USAs registreeritud USA üksikaktsiate ja ETF’ide puhul rakendub algupäraselt 30% tulumaksumäär ja kui täita Eesti eraisikuna W-8BEN maksuvormi, saab maksumäära alandada 15% peale. Aga kui investeerida ettevõtte alt, kas sel juhul on samuti võimalik sama maksuvorm täita ja tulumaksu alandada?

  Suur tänu!
  Aivo

  • Dividend Investor says

   Ettevõtte alt investeerides kehtib sama – täidad maksuvormi ära ja rakendub madalam tulumaksu määr. Igaks juhuks mainin, et kõik teenusepakkujad maksuvormi täitmist (tasuta) ei võimalda, viimastel andmetel näiteks Swedbank ja Luminor Investor.

   • Raul T. says

    Kas ma olen midagi maha maganud ja Eesti eraisik saab taas osta USA-s registreeritud ETF-e, et W-8BEN maksuvormi täitmine on aktulaane? Või on Aivo pidanud silmas ainult USA aktisate ostmist?

   • Dividend Investor says

    Ei ole maha maganud. Valdav enamus Eesti eraisikust investoreid jätkuvalt USAs registreeritud ETFe osta ei saa. Maksuvorm kehtib jah sama moodi ka USA aktsiate kohta.

 17. Marten says

  Tere, Märten!

  Kas oskad öelda, kumb dividendi maksev Euroopa (euro STOXX 600) aktsiate ETF on ettevõtte alt investeerides maksuefektiivsem: Kas Luksemburgis ja samal ajal reinvesteeriv ETF või Saksamaal dividendi maksev ETF? (Mõlemad ETFid järgivad sama indeksit)

  • Dividend Investor says

   Eeldusel, et muidu kõik sama, räägime ettevõtte alt investeerimisest ja ainus erisus Luksembrugi reinvesteeriv vs Saksamaa dividende välja maksev, siis lihtsam ja maksuefektiivsem on see Luksemburgi oma. Saksamaal registreeritud ETFide dividendiväljamaksed tegelikult on topeltmaksustatud. Kuigi ettevõtte alt investeerides peaks saama selle välisriigis kinni peetud tulumaksu krediidimeetodil arvesse võtta (teisisõnu vähendada oma OÜ tulevast maksukohustust kui sealt hakkad ise dividende välja võtma), siis praktikas on see ikkagi veidi vähem maksuefektiivne variant.

   Kujutame ette, et Luksemburgi fondi investeeringud toovad dividendidena fondile sisse 100 eurot. See 100 eurot on juba maksujärgne raha, mis jõuab fondivalitseja kontole ja kogu selle 100 euro eest saab fondijuht osta uusi aktsiaid (reinvesteeriv fond). Saksamaa fondi puhul on sama lugu, fondi investeeringud toovad dividendidena sisse 100 eurot netodividenditulu, samas kui see nüüd ETFi investorile välja makstakse, siis rakendub kohati kuni 10% suurune täiendav tulumaks. Võib juhtuda, et mõnelt dividendimakselt ei peeta midagi kinni, teiselt jälle peetakse kinni 10%. See on veidi segane, olengi siin näinud erinevaid maksumäärasid. Igatahes sinu kui investori kontole jõuab seega kehvemal juhul 100 euro asemel 90 eurot. Jah, selle 10 euro võrra saad vähendada oma OÜ tulevast maksukohustust, aga samas kui tahad saadud dividendid uuesti fondiosakutesse investeerida, siis nüüd sul on kontol kõigest 90 eurot, mille eest ost teha. Samas Luksemburgi fond sai tööle panna kogu 100 euro suuruse dividenditulu.

   Igaks juhuks rõhutan, et tegu ei ole maksunõuga, jagasin infot oma parimate teadmiste ja kogemuste baasilt.

 18. Tere Märten,

  Suur aitäh selle hea kokkuvõtva postituse eest. Õppisin väga palju tänu Teile. 🙂

  Sooviks uurida, kui teate. Kas nüüd on loodud Eestis Maksuameti poolt konkreetne võimalus esitada see väärtpaberi tasandil kinni peetud tulumaksu tõendav kinnitus fondijuhi poolt (nt BlackRock, Vanguard jms)?

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda! Kahjuks ei ole, pigem on standardlahendus ikka see, et Euroopas registreeritud ETFide dividendimaksed kuuluvad eraisikust investori puhul maksustatava tulu hulka.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.