fbpx

Dividendikuningas: Parker Hannifin (7/19)

dividendinvestor.ee PH logo_Seekordse dividendikuninga algus ja saamislugu jääb aastasse 1918, mil 33-aastane Artur L. Parker loob Parker Appliance Company nimelise ettevõtte ja arendab välja siis unikaalse suruõhku kasutava pidurisüsteemi bussidele ja veoautodele. Mõne aasta pärast pöördub hüdraulikalahenduste väljatöötamiseks tema poole ka hoogu koguv lennukitööstus. 1920-ndate ameerika autostumise ja lennukitööstuse algusaastatel on Parker Appliance Company edu kiire. II maailmasõda tõi Parker’i tehastesse, nagu nii mõnegi teise dividendikuninga puhul, riigi sõjatööstuse tellimused, mis võtsid pea kogu tootmisressursi. Sõja lõppedes said pea päeva pealt otsa ka riigipoolsed hüdraulikalahenduste tellimused sõjalennukitele ja ettevõte oli suurtes raskustes. Sõjale järgnenud buumi tuules saadakse siiski jalad uuesti alla, peamiselt tänu varalahkunud asutaja abikaasa pingutustele, ja 1957. aastal omandatakse Hannifin nimeline suruõhu, balloonide ja ventiilide lahendusi pakkuv ettevõte. Järgnenud kosmose võidujooksu kümnendil on Parker Hannifin’il oluline roll uute kosmosetehnoologiate väljatöötajana.

dividendinvestor.ee PH turuosaMöödunud sajandi seitsmekümnendatel laiendab ettevõte oma tootesortimenti ja nüüd kasutatakse Parker Hannifin surve- ja suruõhulahendusi lisaks auto-, lennuki- ja kosmosetööstusele ka põllumajanduses, kaevandustes ja veealustes uuringuseadmetes. Kaheksakümnendad olid ettevõtte jaoks põhjapanevad – omandati 36 erinevat ettevõttet ja haarati liidripositsioon hüdraulika, pneumaatika ja elektromagneetika valdkondades. Järgmine ettevõtete omandamise laine leidis aset perioodil 2005-2009. Tänaseks on tegu 55 000 töötajaga ettevõttega, mis opereerib 50 riigis ja toodab rohkem kui 300 tehases. Ettevõtte tooteid müüakse rohkem kui 100 riigis. Parker Hannifin Company on noteeritud New Yorgi börsil (kauplemissümbol PH) ja ettevõtte turukapitalisatsioon on ligikaudu 13 miljardit dollarit.

dividendinvestor.ee PH tootegrupidEelnevast kirjeldusest nähtub, et tegu on läbi aegade olnud uuendusmeelse ja innovaatilise ettevõttega. See on kindlasti üks ettevõtte edu pante. Teine on paljuski olnud oskuslik laienemine ehk konkureerivate ettevõtete ülesostmine ja tootesortimendi laiendamine. Ettevõtte tunnuslauseks on “Engineering Your Success” ja sooviks lahendada ka kõige keerulisemad insenertehnilised küsimused, olgu valdkonnaks põllumajandus või kosmosetehnoologia, energia või transport.

Ettevõtte poolt pakutavad tooted saab jagada üheksasse kategooriasse. PH insenertehnilisi lahendusi ja koostisosi leiab pea igalt poolt, kus tegu liikuvate osade ja vedelike ning gaaside käitlemisega.

Hiljutised arengud

Sarnaselt oma konkurentidest tööstusettevõtetele, on ka PH käibe ja kasuminumbrid olnud viimasel kahel aastal languses. Viimase kvartali finantstulemuste kohaselt langes käive aastatagusega võrreldes ligi 5%. See on samas suurusjärgus ettevõtte otseste konkurentide käibelangusega. Kulude kokkuhoiuprogrammi tõttu õnnestus ärikasumi marginaali ülespoole upitada, mis tõi kaasa ka puhaskasumi kasvu võrrelduna sama kvartaliga möödunud aastal. Majandusaasta kokkuvõttes langes kasum aastatagusega võrreldes siiski ligikaudu 15%. Järgmiseks majandusaastaks (juuli 2016 – juuni 2017) ootavad analüütikud hetkel mõningast kasumi kasvu. Ettevõte ise prognoosib keskmiselt ligi +4,5% EPS-i kasvu.

Tööstussektori puhul on üheks parimaks tulevikuindikaatoriks tellimused. PH sõnutsi paranes üldine ärikliima möödunud kvartalis oluliselt, eelkõige ehituses, põllumajanduses ja kaevandamises. Lennunduses on ärikliima paranemine jõudnud juba ka tellimuste tõusuni, möödunud kvartalis tõusis vastavate tellimuste maht 14%. Kõigi tootegruppide tellimused kokku siiski aastatagusega võrreldes veel vähenesid (-1% ja võrdluseks -6% sellele eelnenud kvartalis).

dividendinvestor.ee PH vaba rahavoogÜheks PH poolt seatud strateegiliseks mõõdikuks on rahavoo genereerimise võime. Ettevõte soovib näha, et vaba rahavoog moodustaks vähemalt 10% käibest. Viimastel andmetel on selleks numbriks jooksva 12 kuu peale kokku 10,3%, kusjuures viimases kvartalis suudeti tõsta kõnealune number isegi 16,5% tasemele.

Ettevõte jätkab 2001. aastal paika pandud ja hiljuti pisut uuendatud strateegia elluviimist. Kasvumootoritena nähakse eelkõige innovatiivsete toodete ja terviklahenduste väljatöötamise jätkamist, tugeva jaotusvõrgu säilitamist, püüet saavutada 20% turuosa, kusjuures igas tootesegmendis soovitakse olla suuruselt esimene või äärmisel juhul teine pakkuja. Finantsmõõdikute vallas püüeldakse keskmiselt 8% keskmise aastase EPS-i kasvu poole (mõõdetuna üle 5-aastaste perioodide). Lisaks sihitakse vähemalt 17% ärikasumi marginaali. Pisut etteruttavalt võib öelda, et selleni on ettevõttel veel pikk tee minna.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

dividendinvestor.ee PH ROE

Ettevõtte keskmine omakapitali rentaablus on viimase dekaadi jooksul olnud 11% ja 22% vahel, keskmine ROE on ligikaudu 17%. See jääb konkurentidele alla.

PH ärikasumi marginaal on viimase 10 aasta jooksul olnud vahemikus 7-13%. Meenutuseks – konkurendist dividendikuninga Emerson’i ärikasumi marginaal on olnud mõnevõrra kõrgem (15-18%). Konkurentidega võrreldes jääb PH ärikasumi marginaal alumisse poolde. Selle põhjuseks on teistest erinev juhtimisstruktuur – PH on detsentraliseeritum ja paljud juhtimiskulud jagatakse laiali juba kasumiaruande esimestel ridadel.

dividendinvestor.ee PH ärikasumi marginaal võrreldes konkurentidega

Allikas: Barclays

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Ajalooliselt on ettevõtte tulud kasvanud keskmiselt 7% aastas ja kasum aktsia kohta (EPS) ligi 11% aastas. Need on ligikaudu ka kogu sektori keskmised kasvunumbrid üle viimase 20 aasta.

Jättes pikaajalised kasvumäärad kõrvale ja vaadates käibe ja kasuminumbreid endid, näeme, et viimase 10 aastaga kuigi palju arengut olnud ei ole. PH käive oli viimasel majandusaastal kõigest 6% kõrgem kui 10 aastat tagasi. Kasumit aktsia kohta (EPS-i) on suudetud kasvatada rohkem – viimase majandusaasta EPS oli ligi 26% kõrgem kui 10 aastat tagasi.

dividendinvestor.ee PH tulud kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. PH on tänaseks kasvatanud oma dividendimakset juba pea kuus aastakümmet. Viimase 10 aasta keskmine dividendimaksete kasvumäär on 15,8%. Siiski on PH puhul käesoleval aastal tõusetunud küsimus, kas ettevõtte on siiski dividendikuninga tiitlit väärt, sest aastataguse dividendimaksega võrreldes on kasvumäär olnud 0% juba 2015. aastast. Teisisõnu jäi viimane kvartaalse dividendimakse suurendamine PH puhul 2014. aasta oktoobrisse. Alltoodud graafikul see veel ei kajastu.

dividendinvestor.ee PH DPS kasvmäär

Ettevõtte dividendide väljamakse määr on viimase 10 aasta jooksul üldjuhul jäänud 15 ja 30% vahele. Erandiks on siinkohal viimane majandusaasta, mil kasumi languse ja dividendimaksete säilitamise tõttu on väljamakse määr kerkinud 47% piirimaile.

dividendinvestor.ee PH payout

Kuna vaba rahavoo genereerimine on üks ettevõtte strateegilistesse eesmärkidessegi kaasatud aspekt, on dividendiinvestori vaatevinklist lähtudes sellega kõik korras – vaba rahavoog on ületanud puhaskasumit igal aastal viimase 10 aasta jooksul ja sageli isegi kordades.

dividendinvestor.ee PH DPS EPS FCF

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on olnud viimastel aastatel tõusuteel. Põhjuseid on jällegi mitmeid. Esiteks on laenurahaga finantseeritud konkurentide ülesostmisi. Teisalt on asutud hoogsalt tagasi ostma oma aktsiaid, millel on bilansi omakapitali vähendav efekt. Lisaks on omakapitali poolt hiljuti vähendatud valuutakursside kõikumistest tulenevaid ümberhindlusi tehes.

dividendinvestor.ee PH DE

Üldiselt on siiski tegu madala laenukoormusega ettevõttega. Lisaks sellele on PH avalikult välja öelnud, et soovib säilitada krediidireitingu tasemel vähemalt A ja finantsvõimenduse (laenukapital jagatud laenu- ja omakapitali summaga) talutav piir jooksub 37% juures (hetkel 36,6%).

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor.ee PH historic PE

PH hetke hinna-kasumi suhtarv on 21, viimase 10-11 aasta keskmine tase on ligikaudu 16. Kuna tegu on tsüklilise ettevõttega, mille kasum aktsia kohta kõigub majandustsüklist tingituna üpris palju, peegelduvad need kõikumised ka P/E suhtarvus.

PH avaldas hiljuti ka järgmise majandusaasta kasumiprognoosid, kohandatud kasumiks aktsia kohta (adjusted EPS) oodatakse keskmiselt 6,75 dollarit, oodatavaks vahemikuks andis ettevõte 6,40-7,10 dollarit. Seega oodatava kasumi baasilt leitud P/E suhtarv on PH puhul ligikaudu 18 ehk mõnevõrra kõrgem kui ajalooline keskmine hinna-kasumi suhtarvu tase. Eelneva osas tuleb siiski tähele panna, et ettevaatavad arvutused sai tehtud kohandatud EPS-i kasutades. Tähelepanuta ei tasu jätta ka tõsiasja, et nii ettevõtete kui ka analüütikute prognoosid kipuvad alati olema liialt optimistlikud. Kohandatud EPS-i prognoosivahemiku alumist hinnangut arvutustes kasutades tuleb ettevaatavaks P/E suhtarvuks ligikaudu 19,2.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor.ee PH tabelParker Hannifin on oma pea saja tegutsemisaasta jooksul tõestanud end kui alati innovaatiline ettevõte. Kuigi ärikasumi marginaal ja omakapitali rentaablus jäävad konkurentidele mõnevõrra alla, on PH aktsionäride jaoks olnud tegu siiski tulusa rahapaigutusega. Mõõdetuna üle viimase 25 aasta on PH aktsionäri keskmiseks aastaseks kogutootluseks olnud +13,0% samas kui USA suurettevõtteid koondava S&P 500 indeksi keskmiseks aastatootluseks on olnud +9,4%. Ka üle viimase 20, 15 ja 10 aasta mõõdetuna edestab PH tootlus indeksi tootlust, vaid 5-aastases perspektiivis jäävad tootlusnumbrid S&P 500 indeksile alla (vastavalt +5,8% ja +12,1%).

PH puhul tundub kaugem ajalugu kuidagi parem kui tänapäev ja ka lähiajalugu. Kui varem on ettevõte alati suutnud kasvada eelkõige investeerides ja konkurente omandades, siis viimase 10 aasta jooksul on üha enam kapitali hakatud suunama oma aktsiate tagasiostuks.dividendinvestor.ee PH kapitali kasutus See on viinud sisuliselt selleni, et kuigi EPS ehk kasum aktsia kohta kasvab (sest aktsiate arv muudkui väheneb), siis absoluutsuuruses mõõdetud kasuminumbrid ei taha kohe kuidagi kerkida. 2007. aastal teenis ettevõte 830 miljonit dollarit kasumit. 2009. aasta finantskriisi valguses langes kasum 500 miljoni dollari piirimaile ja 2012. aastaks tõusis 1 152 miljoni dollarini. Sealt edasi on praktiliselt aastast aastasse toimunud kasumi langus ja ettevõtte puhaskasum viimasel majandusaastal oli 807 miljonit dollarit. Seda on ligi 3% vähem kui 10 aastat tagasi. Ettevõtte kasum aktsia kohta ehk EPS oli 2007. aastal 4,68 dollarit ja viimasel majandusaastal 5,89 dollarit. Seega on EPS näidanud 10 aastaga ligi 26% kasvu, aga seda ainult tänu oma aktsiate kokkuostule ehk suuremahulisele finantsalkeemiale.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.