fbpx

Privaatsus

1. Vastutus

1.1. Kasutades käesolevat veebilehte dividendinvestor.ee (edaspidi Veebilehte) kinnitab kasutaja, et on aru saanud ja aktsepteerib alltoodud tingimusi täies ulatuses.

1.2. Käesolev Veebileht on koostatud informatsiooni koondamise, süstematiseerimise ja näitlikustamise huvides. Käesoleva veebilehe omanik ei vastuta veebilehel esitatud teabe, arvamuste, postituste ja kommentaaride või muu teabe sisu ning õigsuse eest, samuti veebilehel sisalduva teabe kasutamisest tekkida võivate tagajärgede eest.

1.3. Käesoleval Veebilehel esitatud teavet ei tohi tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena või mõne muu investeerimisalase teenusena. Enne investeerimisotsuse tegemist peab iga investor ise põhjalikult kaaluma tehtava investeeringu finantsilisi, maksutemaatilisi ja juriidilisi asjaolusid, samuti kõiki riske.

2. Privaatsus

2.1. Kasutaja andmetena (edaspidi Kliendiandmed) on käsitletav igasugune info, mis on Veebilehe omanikule kasutajate kohta teada (näiteks muuhulgas kasutaja nimi, e-maili aadress, tehingute andmed).

2.2. Veebilehe omanik võib käesolevaga koguda järgmisi andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel e-maili aadress ja nimi; 2) üldine anonüüme statistika Veebilehe külastatavuse kohta.

2.3. Käesoleva Veebilehe vahendusel raamatute ja teiste kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete korral annab kasutaja oma Kliendiandmeid Veebilehele sisestades õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks muuhulgas kõnealuste kaupade kohaletoimetamiseks). Isikuandmete vastutav töötleja on Aperio Capital OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2.4. Kasutajal on igal ajahetkel õigus keelata Kliendiandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

2.5. Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel.

2.6. Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult juhul, kui kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

2.7. Veebilehe omanik ei vastuta Veebilehe kommentaatorite privaatsuspoliitika ja tegevuse eest.

2.8. Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare avaldamiseks mitte aktsepteerida, kustuda või nende sisu toimetada. Veebilehele ei ole lubatud postitada materjali, mis on sihilikult vale, eksitav, solvav, vaenu õhutav või mistahes moel ebaseaduslik.

3. Autoriõigus

3.1 Kui pole märgitud teisiti, on kogu Veebilehe sisu ja Veebilehe kaudu soetatud materjalide (veebiseminaride videosalvestused, e-raamatud jmt) autoriõiguste valdaja Aperio Capital OÜ.

3.2. Veebilehe sisu ja materjalide kasutamine mis tahes kujul või moel (kaasa arvatud osaliselt) on lubatud ainult Aperio Capital OÜ loal.

3.3. Veebilehe sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

3.4. Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.